TRIỂN KHAI THÍCH ỨNG AN TOÁN, LINH HOẠT CÔNG TÁC KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

0
377

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 527/UBND-KGVX ngày 23/02/2022 về việc triển khai thực hiện thông báo số 671-TB/TU ngày 22/02/2022 kết luận của Thường trực, Thành ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố; văn bản số 735/UBND-KGVX ngày 15/03/2022 về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố; trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, đánh giá và rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (goi chung là cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp) khi đón học sinh, sinh viên, học viên (gọi chung là học viên) đi học trực tiếp trở lại, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Xem chi tiết tại đây