SỞ GDĐT HÀ NỘI: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO VỆ SINH, AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

0
450

Kính gửi:

    • Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
    • Các đơn vị trường học trực thuộc;
    • Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Thực hiện công văn số 6141/BGDĐT-GDTC ngày 21/11/2022 của Bộ Giáo dục Đào tạo về tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục Đào tạo yêu câu các đơn vị thực hiện tốt những nội dung sau đây:

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 4134/SGDĐT-CTTT-KHCN