Thông tư số 24 của BLĐTBXH ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong Chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng

0
997

Xem chi tiết tại đây!