THÔNG BÁO TẠM DỪNG HỌC TRỰC TIẾP HỆ CAO ĐẲNG

0
850

Ngày 03/03/2022, Nhà trường đã ban hành Công văn số 66/CĐCT-HCTH về việc cho sinh viên hệ cao đẳng hệ chính quy và liên thông trở lại trường học trực tiếp từ thứ 2, ngày 14/03/2022.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, theo Thông báo số 169/TB-UBND ngày 04/03/2022 của UBND thành phố Hà Nội về đánh giá cấp độ dịch trong phòng/ chống COVID-19, trong tuần qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 326 xã, phường, thị trấn đánh giá cấp độ dịch từ cấp độ 3 trở lên, có 187 xã, phường, thị trấn đánh giá cấp độ dịch cấp độ 2 và chỉ có 66 xã, phường, thị trấn đánh giá cấp độ dịch cấp độ 1.

Xem chi tiết tại đây