ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TRONG PHÒNG/ CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

0
421

Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tam thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Xét đề nghị của Sở y tế tại Tờ trình số 1049/TTr – SYT ngày 04/03/2022 về việc xem xét công bố mức độ dịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thông báo cấp độ dịch trên địa bàn Thành phố với các tiêu chí về Mức độ lây nhiễm và Khả năng đáp ứng như sau:

Xem chi tiết tại đây