Thông báo Số tài khoản quỹ khuyến học

0
1585

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

QUỸ KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    THÔNG BÁO

V/v : Số tài khoản quỹ khuyến học

Căn cứ vào Quyết định số 349/QĐ-CĐCT về việc thành lập Quỹ khuyến học, khuyến tài đã được Ban Giám hiệu phê duyệt ngày 22 tháng 11 năm 2017.

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo tài khoản quỹ khuyến học của trường đến các đơn vị và mạnh thường quân số tài khoản như sau:

Tên tài khoản: Trường Cao Đẳng Công Thương Hà Nội

Số tài khoản: 128000057184

Mở tại: Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Thanh Xuân – Hà Nội

Trân trọng thông báo!