THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 – 2021

0
1339

Căn cứ Công văn số 1444/UBND-KGVX, ngày 13 tháng 05 năm 2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021; Căn cứ Thông báo số 1638/TB-SGDĐT ngày 13 tháng 05 năm 2021 của Sở Giáo dục Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021; Nhà trường thông báo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với các khối lớp cấp THPT như sau:

Xem chi tiết tại đây