Kế hoạch Tổ chức gặp mặt truyền thống chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11

0
1295
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG HN

Số: 532/KH-CĐCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức gặp mặt truyền thống chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 

Theo kế hoạch Tổ chức gặp mặt truyền thống chào mừng 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019). Nhà trường thông báo nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức gặp mặt

8h00, ngày 20 tháng 11 năm 2019 (thứ Tư).

2 . Địa điểm

Sân bóng trường Cao đẳng Công thương Hà Nội, (Số 54A1 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội).

3. Thành phần

– Ban Giám hiệu Nhà trường.

– Cán bộ, chuyên viên, người lao động Nhà trường.

– Giảng viên, giáo viên (cơ hữu và thỉnh giảng).

–  50% Học sinh các khối 10,11,12 và sinh viên Cao đẳng (Giáo viên chủ nhiệm các lớp lập danh sách học sinh, sinh viên tham gia, số còn lại ở trong lớp).

– Các Trung tâm ngoại ngữ dạy tại trường.

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng; (để b/c)

– Hội đồng Quản trị;

– Thủ trưởng các đơn vị; (để t/h)

– Lưu: HC-TH, CTHSSV.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)   

Đỗ Thanh Duy