CÔNG VĂN VỀ VIỆC THỰC HIỆN LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG

0
371

Căn cứ vào Luật giao thông đường bộ năm 2008 số 23/2008/QH12 của Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII;

Căn cứ Công văn số 3024/UBND-ĐT ngày 15/09/2002 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Xem chi tiết công văn tại đây