CÔNG ĐIỆN HỎA TỐC SỐ 02 CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

0
1450

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư thành ủy tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội ngày 28/01/2021, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các phường, thị trấn tập trung thực hiện các nội dung sau:

Chi tiết xem tại đây