UBNDTP HÀ NỘI: TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN MỚI CỦA DỊCH BỆNH

0
622
Công điện của chủ tịch UBNDTP Hà Nội

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội điện:

  • Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc UBND Thành phố;
  • Chủ tịch UBND cac quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn;
  • Chủ tịch Hội đồng thành viên các Tổng công ty, các Công ty TNHH nhà nước thuộc UBND Thành phố

Xem chi tiết nội dung công điện tại đây: trang 1, trang 2