THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

0
832

Thực hiện Thông tư số 18/2020/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) về quy định mẫu giấy chứng nhận (GCN) hoàn thành chương trình Giáo dục Phổ thông (GDPT); Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 và sửa đổi bổ sung tại Thông tu số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Sở GDĐT hướng dẫn các trường THPT (công lập, ngoài công lập), hiệp quản, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (gọi chung là cơ sở giáo dục) thực hiện quy định cấp GCN hoàn thành chương trình GDPT như sau:

Xem chi tiết tại đây