TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, GDNN NĂM 2021

0
549

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Luật Giáo dục năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018; Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014; phát huy kết quả đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là kỳ thi và tuyển sinh) năm 2020; để kỳ thi và tuyển sinh năm 2021 được triển khai an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh; Thủ tướng chính phủ yêu cầu Bộ giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là UBND cấp tỉnh) tập trung các công việc trọng tâm sau đây:

Chi tiết xem tại đây