QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI TRONG GIỜ HỌC

0
1108

Sau 02 tuần học đầu tiên của năm học mới 2020 – 2021, qua kiểm tra, theo dõi trực tiếp tại các lớp học khối cao đẳng chính quy và liên thông cho thấy, có một số giảng viên vẫn sử dụng điện thoại trong giờ lên lớp, nhiều sinh viên sử dụng điện thoại, Ipad trong giờ học, không tập trung nghe giảng, không ghi chép bài, không tham gia phát biểu xây dựng bài,… làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học, cũng như môi trương sư phạm.

Để khắc phục và chấm dứt ngay tình trạng trên, Nhà trường quy định về việc sử dụng điện thoại trong giờ lên lớp đối với giảng viên và giờ học đối với sinh viên như sau:

  1. Đối với giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng

a) Giảng viên tuyệt đối không được sử dụng điện thoại khi đang trong giờ lên lớp (kể cả tiết giảng lý thuyết và tiết giảng thực hành); điện thoại để chế độ rung hoặc tắt nguồn.

b) Đối với những giảng viên vi phạm quy định này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, Nhà trường sẽ xem xét và xử lý theo các hình thức: không đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng cuối năm học; không xem xét chuyển ngạch, nâng lương theo quy định; không tiếp tục phân công công tác giảng dạy, chuyển công tác khác;…

2. Đối với sinh viên

a) Trong suốt thời gian của tiết học (kể cả tiết giảng lý thuyết và tiết giảng thực hành), sinh viên tuyệt đối không được sử dụng điện thoại;

b) Sinh viên phải tắt nguồn điện thoại hoặc để ở chế độ rung (tuyệt đối không để chuông báo) trong suốt thời gian của tiết học (kể cả tiết giảng lý thuyết và tiết giảng thực hành).

c) Đối với những sinh viên vi phạm quy định này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, Nhà trường sẽ xem xét và xử lý theo các hình thức:

–  Lần 1 nhắc nhở kiểm điểm trước lớp; Thu điện thoại 03 ngày (nếu vi phạm lần 2); thu điện thoại 01 tuần (nếu vi phạm lần 3) và thu điện thoại 02 tuần (nếu vi phạm lần 4). Sau vi phạm lần 5, nếu sinh viên vẫn vi phạm, thu điện thoại cho đến hết năm học.

– Đồng thời với việc thu điện thoại, giảng viên đề xuất hình thức xử lý kỷ luật: trừ điểm rèn luyện, phê bình, khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ học tạm thời,…

  1. Tổ chức thực hiện

a) Các đơn vị chức năng: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định này của giảng viên và sinh viên;

b) Trưởng các khoa chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp thông báo rộng rãi, công khai quy định này đến toàn thể giảng viên, sinh viên của khoa biết và tổ chức triển khai thực hiện;

c) Giảng viên trực tiếp giảng dạy kiểm tra, xử lý vi phạm của sinh viên trong giờ lên lớp, lập biên bản thu giữ, thông báo và nộp điện thoại thu của sinh viên về các khoa quản lý.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các Khoa, phòng ban, giáo viên chủ nhệm các lớp, giáo viên bộ môn phản ánh về phòng công tác học sinh sinh viên và Tư vấn việc làm để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu./.

Theo công văn  Số:  367  /CĐCT-CTHSSV