Kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học

0
1668
Kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại lớp 10A3

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT, ngày 28/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục (sau đây gọi tắt là TT06).

      Căn cứ Công văn số 4869/BGDĐT-CTHSSV, ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục (sau đây gọi tắt là CV4869).

         Nhằm triển khai thực hiện tốt TT06 và CV4869, ngày 09/10/2018, tại Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã tổ chức cuộc họp giao ban giữa nhà trường với Công an Quận Thanh Xuân Hà Nội và Công an phường Thanh Xuân Trung về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, đồng thời phối hợp tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại một số lớp học của trường.

          Dưới đây là 1 số hình ảnh về cuộc họp giao ban giữa nhà trường với Công an Quận Thanh Xuân Hà Nội và Công an phường Thanh Xuân Trung và tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại một số lớp học của trường.

Hình ảnh về cuộc họp giao ban về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học

Kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại lớp 10A3

Kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại lớp 10B8

Kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại lớp 10A2