KẾ HOẠCH SỐ 2013/KH-SGDĐT V/V TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ CHO HỌC SINH 2020 NGÀNH GDĐT HÀ NỘI

0
1137

Thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 14/04/2020 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/07/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thương xuyên năm 2019 – 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xem chi tiết tại đây!