HCIT: TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

0
639

Thực hiện Công văn số 1597/CT-UBND, ngày 25/05/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn thuộc Thành phố;

Thực hiện Công văn số 1923/SGDĐT-CTTT, ngày 30/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục;

Nhà trường yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19 như sau:

Xem chi tiết tại đây