CV 5502 Về việc thực hiện các qui định về dạy thêm , học thêm trong và ngoài nhà trường

0
2539

Thực hiện Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành quy định về dạy thêm, học thêm (Thông tư 17) và Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 Bộ GDĐT (Quyết định 2499) về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư 17, Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các đơn vị:

Chi tiết tại đây: