CÔNG VĂN V/V DẠY VÀ HỌC TRỰC TIẾP CÁC LỚP HỆ CAO ĐẲNG

0
618
 

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Số: 37 /CĐCT-QLĐT

Về việc dạy và học trực tiếp các lớp cao đẳng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

                          Kính gửi:

                                         – Thủ trưởng các đơn vị;

                                         – Trưởng các khoa chuyên môn.

Căn cứ Công văn số 234/UBND-KGVX, ngày 24/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc học sinh trở lại trường học trực tiếp;

Căn cứ Công văn số 338/UBND-KGVX, ngày 08/02/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đi học trực tiếp trở lại;

Được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhà trường sẽ cho sinh viên các lớp cao đẳng hệ chính quy và liên thông trở lại trường học trực tiếp, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Bắt đầu từ thứ hai, ngày 28/02/2022.
  2. Địa điểm: Số 54A1, đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
  3. Lịch học: Các lớp cao đẳng hệ chính quy và liên thông học buổi sáng hoặc buổi chiều, mỗi buổi 05 tiết, 05 buổi/01 tuần (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) theo thời khóa biểu của nhà trường.
  4. Nhiệm vụ của các đơn vị

4.1. Phòng Quản trị – Thiết bị

Sắp xếp phòng học hợp lý cho các lớp cao đẳng hệ chính quy và liên thông phù hợp với quy mô từng lớp, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vệ sinh, môi trường giáo dục.

4.2. Phòng Quản lý đào tạo

Xây dựng và ban hành lịch học, thời khóa biểu học trực tiếp các lớp cao đẳng hệ chính quy và liên thông.

4.3. Các khoa chuyên môn

Căn cứ lịch học, thời khóa biểu phân công giáo viên giảng dạy; phối hợp với phòng Quản lý đào tạo mời giáo viên thỉnh giảng đối với các môn học còn thiếu giáo viên cơ hữu.

Nhà trường thông báo để Thủ trưởng các đơn vị và các khoa chuyên môn biết, phối hợp thực hiện.

Đề nghị giáo viên chủ nhiệm chuyên trách các lớp thông báo sớm cho sinh viên lịch học trực tiếp để sinh viên có thời gian chuẩn bị và trở lại trường học đầy đủ, nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Hiệu trưởng (để b/c);

– HĐQT (để b/c);

– Lưu HCTH, QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký)

Trần Thị Hảo