Trang chủ Đại học Lâm Nghiệp tuyển sinh Đại học 2017 Điều kiện xét tuyển Đại học Lâm Nghiệp

Điều kiện xét tuyển Đại học Lâm Nghiệp

NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO, ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐKXT

1. Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh tại Cơ sở chính và Phân hiệu trường Đại học lâm nghiệp tại tỉnh Đông Nai (sau đây gọi tắt là Phân hiệu): là học sinh đã tốt nghiệp bậc THPT và đạt các tiêu chí xét tuyển của trường Đại học Lâm nghiệp theo từng phương thức xét tuyển.

2. Phạm vi tuyển sinh

Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

Năm 2017, trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh tại 2 cơ sở đào tạo theo 2 phương thức sau:

– Phương thức 1: xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2017;

– Phương thức 2: xét kết quả học tập năm lớp 12 và hạnh kiểm bậc THPT.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

5.1. Đối với phương thức 1 (thí sinh dùng điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển)

– Tốt nghiệp THPT;

– Điểm các thi THPT Quốc gia theo tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Môn xét tuyển vào bậc Đại học quy định cho từng ngành học theo phương thức 1 được thể hiện ở Bảng 05 (áp dụng cơ sở chính), Bảng 06 (áp dụng cho Phân hiệu tỉnh Đồng Nai).

– Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực nếu có.

– Xét điểm theo khối thi từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu (bằng tổng điểm các môn dùng để xét tuyển + điểm ưu tiên).

5.2. Đối với phương thức 2 (thí sinh dùng kết quả học tập bậc THPT để xét tuyển)

a) Bước 1: Xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (sàn xét tuyển):

– Tốt nghiệp THPT;

– Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển năm lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);

–  Hạnh kiểm năm lớp 12: loại Khá (đối với cơ sở chính), loại trung bình (đối với Phân hiệu tỉnh Đồng Nai).

– Tổ hợp các môn xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT năm lớp 12 giống tổ hợp môn xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia (như phương thức 1) tại Bảng 05 (áp dụng cơ sở chính), Bảng 06 (áp dụng cho Phân hiệu tỉnh Đồng Nai).

b) Bước 2: Tính điểm xét tuyển (các điểm thành phần theo thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân) cho các thí sinh đạt sàn xét tuyển.

Điểm xét tuyển được tính theo công thức:

ĐXT = (ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) + Đ4

Trong đó: –  ĐXT: Điểm xét tuyển;

– ĐM1: Điểm trung bình Môn 1 cả năm lớp 12;

– ĐM2: Điểm trung bình Môn 2 cả năm lớp 12;

– ĐM3: Điểm trung bình Môn 3 cả năm lớp 12;

– Đ4: Điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực.

Xét tuyển Điểm xét tuyển từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Đối với phương thức 1, Trường dành không dưới 60% chỉ tiêu để xét tuyển đại học theo chỉ tiêu dự kiến của từng ngành học. Đối với phương thức 2, Trường dành không quá 40% theo chỉ tiêu dự kiến từng ngành học.

Liên kết đối tác